Closure versnelt groei van haar SaaS-platform met succesvolle investeringsronde

 - 14 december 2018

Bron:

- English version below -

Vandaag ontving Closure, hét online platform voor het afronden van abonnementen, contracten en accounts na een overlijden, via een succesvolle investeringsronde additionele funding voor versnelde uitbreiding van het bestaande Closure netwerk in Nederland. 

Graciëlla van Hamersveld, co-founder van Closure, over de ambities van het platform: Na een overlijden hebben nabestaanden veel te verwerken. Daaronder vallen niet alleen de emotionele verwerking, maar ook allerlei administratieve zaken, zoals het regelen van de ‘digitale nalatenschap’. Het is de taak van nabestaanden om alle bedrijven te informeren waar zijn of haar dierbare een abonnement, contract of account had lopen. Denk hierbij aan telefonie, gas/water/licht, openbaar vervoer, sociale media, verzekeringen, bankrekeningen, goede doelen, sportclubs en ga zo maar door. Closure ontzorgt nabestaanden snel en eenvoudig door hen één centraal meldpunt te bieden voor het informeren van die organisaties na een overlijden, iets waar we allemaal op een dag mee te maken zullen krijgen”.

Eigentijdse oplossing

Met het online afronden van abonnementen, contracten en accounts na een overlijden boort Closure, met weliswaar een oud probleem, een nieuwe markt aan. Het platform berust op actieve samenwerkingen met bedrijven. “Zo kunnen we niet alleen nabestaanden helpen, maar ook het proces voor bedrijven die de abonnementen aanbieden gemakkelijker maken” zegt co-founder Chantal van der Velde. De investering maakt het mogelijk om het aantal partnerships met bedrijven binnen korte tijd flink uit te breiden. Om dit te realiseren zijn met name het aansluiten van extra ontwikkelaars en het verbreden van de sales capaciteit vereist.

Zowel de schaalbaarheid van de dienst als het complementaire team en de in korte tijd gerealiseerde partnerships met o.a. KPN en Ardanta, die hun klanten kosteloos voorzien van de dienst van Closure, waren redenen voor tech-investeerders Janneke Niessen, Kees Jan Rietveld en Lex Geerdes om te investeren. “Closure tackelt een wereldwijd voorkomend en herkenbaar probleem. Met de continue toename van het aantal abonnementen en accounts, zeker online, wordt de administratieve rompslomp ook steeds groter. Closure is dan ook een hele logische oplossing” aldus Janneke Niessen.

Over Closure

Closure voorziet een dag waarop ieder zijn of haar nalatenschap automatisch wordt afgerond. Om dit te bereiken, hebben wij een platform ontwikkeld dat de pijn rondom de afwikkeling verzacht voor nabestaanden. Closure won in 2018 de Philips Innovation Award en is momenteel finalist in de startup Award van TEDx Women.

Centraal Meldpunt Overlijden

Wist u dat alle bedrijven dezelfde informatie bij u uitvragen? Goede doelen, telefoonleveranciers, energiepartijen, banken en zelfs social media. Bij Closure hoeft u daarom maar één keer uw gegevens door te geven. Wij informeren voor u alle bedrijven.

Slider

English version:

Closure accelerates growth of its SaaS platform with successful investment round.

Today, Closure, thé online platform for completing subscriptions, contracts and accounts after a death, received additional funding for accelerated expansion of the existing Closure network in the Netherlands.

Graciëlla van Hamersveld, co-founder of Closure, about the ambitions of the platform: "After a death, relatives have a lot to deal with. This includes not only the emotional processing, but also all kinds of administrative matters, such as arranging the 'digital legacy'. It is the responsibility of relatives to inform all companies at which his or her loved one had a subscription, contract or account. This includes telephony, gas / water / electricity, public transport, social media, insurance, bank accounts, charities, sports clubs and so on. Closure unburdens relatives quickly and easily by providing them with one central point of contact for informing those organizations after a death, something that we will all have to deal with someday".

Contemporary solution

With the online completion of subscriptions, contracts and accounts after a death, Closure taps into a new market, though with an old problem. The platform is based on active collaborations with companies. "This way we can not only help relatives, but also ease the process for companies that offer the subscriptions" says co-founder Chantal van der Velde. The investment makes it possible to increase the number of partnerships with companies within a short period of time. In order to realize this, acquisition of extra developers and increasing the sales capacity are required.

The scalability of the service as well as the complementary team and the in short time realized partnerships with, among others, KPN and Ardanta, who provide their customers with the service of Closure free of charge, were reasons for tech investors Janneke Niessen, Kees Jan Rietveld and Lex Geerdes to invest. "Closure tackles a globally relevant and recognizable problem. With the continuous increase in the number of subscriptions and accounts, especially online, the administrative burden is also increasing. Closure is therefore a very logical solution" says Janneke Niessen.

About Closure

Closure foresees a day when each person’s digital legacy is automatically completed. To achieve this, we have developed a platform that eases the pain around finalizing the digital legacy for relatives. Closure won the Philips Innovation Awardin 2018 and is currently a finalist in the start-up Award of TEDx Women.